Algemene voorwaarden ‘Vivara Vogelspel’

Algemeen
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ‘Vivara Vogelspel’ (hierna te noemen: ‘het spel’) zoals georganiseerd door CJ Wildbird Foods Limited (handelend onder de naam Vivara en hierna te noemen Vivara) te Vierlingsbeek gevestigd aan de Overloonseweg 11c, 5821 EE.
- Door deel te nemen aan het spel gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.
- Vivara behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de actievoorwaarden is te allen tijde leidend.
- Vivara behoudt zich het recht voor om het spel voortijdig te beëindigen.
- Vivara behoudt zich het recht voor om personen zonder opgave van reden uit te sluiten van het spel.
- Het spel wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006.
- In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Vivara.

Deelname
- Een deelnemer is éénieder die gedurende de looptijd het spel afrondt, zijn/haar e-mailadres opgeeft en akkoord gaat met deze voorwaarden.
- Medewerkers van Vivara, evenals éénieder die op enige wijze direct dan wel indirect betrokken is bij de organisatie van het spel, zijn uitgesloten van deelname.
- Deelnemers jonger dan 14 zijn uitgesloten van deelname aan het spel.
- Deelnemers boven de 14 en jonger dan 18 dienen toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben alvorens ze mee kunnen doen en mee kunnen dingen naar een prijs. Zij dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van Vivara te overleggen.
- Aan deelname van het spel zijn geen directe kosten verbonden.

Looptijd van het spel 
- De looptijd van het spel is tot en met 24 februari. Wekelijks worden de prijswinnaars bekend gemaakt en krijgen alle andere deelnemers een kortingscode toegestuurd.

Prijzen
- De prijswinnaar ontvangt persoonlijk bericht en zal worden vermeld in de mailing die na afloop van het spel naar alle deelnemers zal worden gestuurd.
- Vivara streeft ernaar om binnen 1 week na het einde van het spel de prijswinnaars bekend te maken.
- De winnaars dienen binnen 1 maand te reageren op het persoonlijke bericht van Vivara. Indien deze niet reageert vervalt de prijs en komt deze ten goede aan Vivara.
- De prijs bestaat uit een prijzenpakket ter waarde van 50 euro.
- Wekelijks zijn er 2 prijspakketten te winnen.
- In totaal worden er 8 prijspakketten weggegeven 
- De prijs is niet inwisselbaar tegen contant geld.
- De prijs is niet overdraagbaar of restitueerbaar.
- Over de uitslag van deze actie wordt niet gecorrespondeerd.

Persoonsgegevens
- Persoonsgegevens worden door Vivara uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt.
- De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikte ten behoeve van de uitvoering van het spel.

Aansprakelijkheid en overige
- Vivara sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit dan wel direct of indirect verband houden met het spel uit.